توافقنامه ها

  • توافقنامه همکاری بلند مدت با شرکت ماشین سازی کاوه جهت انتقال دانش فنی و مهندسی در پروژه ها

  • توافقنامه همکاری 2 ساله با شرکت کره ای E3energie در خصوص خدمات مهندسی و انتقال تکنولوژی

  • توافقنامه همکاری با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در خصوص تهیه پیشنهادات فنی در مناقصات 28 مخزن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

  • توافقنامه همکاری با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در خصوص تهیه پیشنهادات فنی در مناقصات 28 مخزن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب